Głównej zawartości

Referat Finansowy

Kierownik - Arkadiusz Młyńczak

Do zadań REFERATU FINANSOWEGO należy w szczególności
1) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
2) Przekazywanie jednostkom organizacyjnym gminy wytycznych do planowania budżetu;
3) Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy;
4) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie dokonywanie zmian w budżecie gminy i prowadzenie ewidencji tych zmian;
5) Opracowywanie projektów rozdysponowania rezerwy budżetowej;
6) Sprawowanie kontroli i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
7) Dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy i zachowania dyscypliny budżetowej;
8) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych;
9) Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
11) Rozliczanie inwentaryzacji;
12) Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
13) Dokonywanie umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
14) Udzielanie jednostkom organizacyjnym gminy instruktażu w sprawach opracowywania i wykonywania budżetu;
15) Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
16) Prowadzenie ewidencji podatników;
17) Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
18) Przygotowywanie decyzji i postanowień dotyczących podatków i opłat;
19) Podejmowanie działań zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
20) Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych;
21) Rozpatrywanie odwołań i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat określonych w Ordynacji Podatkowej;
22) Rozpatrywanie wniosków w sprawach o umorzenia podatków, rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności należności podatkowych;
23) Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych oraz wysokości dochodów uzyskiwanych z gospodarstw rolnych;
24) Prowadzenie dokumentacji wymiarowej i rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów;
25) Ewidencja i windykacja należności za użytkowanie wieczyste, dzierżawę terenu i opłat adiacenckich oraz za sprzedaż mienia komunalnego;
26) Organizowanie kontroli gruntów wnioskowanych o zwolnienie od podatku rolnego;
27) Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i zasiłków, rozliczeniem z ZUS i Urzędem Skarbowym;
28) wydawanie zaświadczeń z zakresu działania referatu.
29) obsługa finansowo-księgowa jednostek organizacyjnych gminy ( poza ZGKiM ).