Głównej zawartości

Referat Organozacyjno-Społeczny

Kierownik - Wiesław Szubka

DO REFERATU ORGANIZACYJNEGO – SPOŁECZNEGO należy w szczególności: 1.W zakresie spraw organizacyjnych:

1) przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
2) prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu i wypływającej z Urzędu;
3) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu od mieszkańców;
4) przyjmowanie interesantów w sprawach indywidualnych, w tym sprawie skarg i wniosków oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem, bądź kierowanie do właściwych referatów i stanowisk pracy;
5) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, do Rady Miejskiej, na ławników sądowych i do innych organów - w ramach uprawnień ustawowych;
6) zapewnienie obsługi i udzielanie pomocy przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych, referendach oraz przy tworzeniu jednostek pomocniczych gminy - w ramach określonych przepisami szczegółowymi;
7) dokonywanie zakupu , ewidencjonowanie i rozliczanie materiałów biurowych, prowadzenie gospodarki drukami, zaopatrzeniem materiałowo - technicznym i tablicami informacyjnymi,
8) dysponowanie pieczęciami urzędowymi;
9) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
10) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego;
11) prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza;
12) zapewnienie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;
13) nadzór nad warunkami pracy w Urzędzie - zapewnienie utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu, właściwego stanu technicznego pomieszczeń i sprzętu, wskazywanie konieczności naprawy, konserwacji lub remontu;
14) obsługa sekretariatu;
15) prowadzenie rejestru wyborców;
16) prowadzenie rejestru obwieszczeń sądowych;
17)ewidencjonowanie interpelacji, wniosków i uwag posłów, senatorów, parlamentarzystów europejskich i zapytania radnych.

2.W zakresie spraw kadrowych i polityki społecznej:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
2) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności w zakresie prawa pracy, w tym związanych z awansowaniem, wyróżnianiem i nagradzaniem pracowników;
3) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników;
4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
5) prowadzenie dokumentacji z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników, bezpieczeństwem i higieną pracy;
7) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych;
8) terminowe przekazywanie decyzji w sprawach płacowych do Referatu Finansów.

3.W zakresie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno - technicznej Rady Miejskiej:

1) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
2) prowadzenie rejestru oraz przechowywanie uchwał, zarządzeń i innych postanowień organów Gminy;
3) przekazywanie uchwał, postanowień, wniosków i opinii Rady i jej organów odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu i innym instytucjom;
4) przekazywanie, za pośrednictwem sekretariatu, korespondencji do i od Rady i jej Komisji oraz poszczególnych radnych;
5) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
6) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej organów;
7) protokołowanie sesji rady oraz posiedzeń Komisji; 8) obsługa narad, konferencji i zebrań zwołanych przez Przewodniczącego Rady;
9) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji wnoszonych przez radnych oraz informowanie o realizacji wniosków i udzielanie odpowiedzi na zapytania;
10) przygotowywanie sprawozdań z działalności Rady i jej organów oraz wykonywanie uchwał Rady;
11) współudział w przygotowywaniu planów spotkań radnych z wyborcami i dyżurów radnych oraz prowadzenie rejestru tych spotkań;
12) udzielanie radnym pomocy organizacyjnej i prawnej w wykonywaniu mandatu radnego;
13) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, a w szczególności wynikających ze sprawowanego mandatu radnego;
14) współpraca z samorządami wiejskimi, przygotowywanie spotkań z sołtysami oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i realizacji ich zadań statutowych oraz protokółowanie zebrań,
15) przekazywanie protokołów i opinii z posiedzeń Komisji Rady Burmistrzowi,
16) prowadzenie wykazu aktów prawnych prawa miejscowego,

4. Z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej, handlu, usług, zdrowia oraz archiwum zakładowego:

1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej:
1) przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do rejestru oraz o zmianach zapisu w ewidencji,
2) przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
3) współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi organami odnośnie powstałych podmiotów gospodarczych,
4) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących godzin otwierania i zamykania placówek handlowych.
2.Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczące: 1) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
2)uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego,
3)zwalczanie chorób zakaźnych,
4)współdziałanie i koordynacja z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i Ochroną Zdrowia.
3.Prowadzenie archiwum zakładowego.
4.Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zbiórkach publicznych oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (powołanie komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi).

5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:

a) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Z zakresu spraw osobowych:

1)koordynacja współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
2)sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie możliwości zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 3) sporządzanie umów na ww sprawy z Powiatowym Urzędem Pracy,
4) prowadzenie spraw związanych za świadectwami lekarskimi i szkoleniem BHP przyjmowanych do pracy pracowników,
5) sporządzanie umów z zatrudnianymi pracownikami,
6) wystawianie świadectw pracy zwalnianym pracownikom,
7) prowadzenie archiwum akt osobowych byłych pracowników,
8) prowadzenie ewidencji wykorzystanych i należnych urlopów.

7. Z zakresu oświaty:

Do zdań należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
1)zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, 2)utrzymywania tych jednostek,
3)kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
4)prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
5)powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk,
6)oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
7)zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli,
8)prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem godzin dla uczniów, którzy na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wymagają nauczania indywidualnego,
9)załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych placówek oświatowych,
10)prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół,
11)ewidencji pracy kierowców,
12)nadzór nad pracownikami opiekującymi się dziećmi w czasie dowozu,
13)współpraca z Kuratorium, Oświaty w sprawach uregulowanych odrębnymi przepisami,
14)wdrażanie w praktyce gminnej polityki oświatowej,
15)przygotowania innych zadań wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty,

8. W zakresie kultury, turystyki, sportu, rekreacji i promocji:

1. Do zadań należą sprawy związane z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczna ,wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
1) Prowadzenie w sezonie letnim punktu informacji turystycznej;
2) Ustalanie kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz koordynacja z projektem budżetu na dany rok;
3) Organizowanie działań promocyjnych gminy, udział w targach turystycznych, spotkaniach i konferencjach;
4) Przygotowywanie materiałów promocyjnych;
5) Współdziałanie z instytucjami, firmami, jednostkami, urzędami w zakresie wypoczynku oraz rozwoju i promocji turystyki, kultury i sportu;
6) Kontakty z mediami;
7) Kontakty z zagranicą;
8) Prowadzenie spraw związanych z opieką nad miejscami walki i męczeństwa oraz izbami pamięci narodowej;
9) Sprawowanie opieki nad związkami twórczymi i twórcami ludowymi;
10) Współdziałanie w zakresie opieki nad dobrami kultury i właściwego ich wykorzystania;
11) Prowadzenie ewidencji /rejestru/ placówek kultury;
12)Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów;
13)Prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. sprawy: tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenia spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych;
14)Realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym : sportu, rekreacji i wypoczynku, za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych;
2. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza Miasta i Kierownika Referatu;

9. Realizacja zadań z zakresu informatyki:

1. Do zadań informatyka należy pełnienie funkcji kontrolnych i administarcyjnych dla systemów i poszczególnych stanowisk w celu zapewnienia sprawnego bezpiecznego i zgodnego z prawem ich funkcjonowania, a także czuwania nad ich rozwojem adekwatnym do potrzeb Urzędu, w szczególności poprzez:
1) okresową analizę stanu systemów,
2)czuwanie nad bezpieczeństwem procesu przetwarzania i przechowywania danych,
3)przeprowadzanie kontroli znajomości i stosowania zasad przy pracy na poszczególnych stanowiskach,
4)zgłaszanie wniosków dotyczących modernizacji systemów,
5)przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń , instrukcji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania systemów , w tym prawidłowej archiwizacji danych i organizacji szkoleń,
6)rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących zainstalowanych programów i sprzętu,
7)udział w likwidowaniu zauważonych utrudnień i nieprawidłowości,
8)współdziałanie z dostawcami programów i przekazywanie informacji do i od użytkowników,
9) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu,
10)bieżąca aktualizacja programu komputerowego do obsługi prawnej oraz opieka nad kserokopiarką.

10.Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1)okresowa ocena stanu bhp sporządzanie wniosków w celu poprawy tego stanu,
2)przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
3)rejestracja , kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wyników badan środowiska pracy,
4)udział w dochodzeniach powypadkowych.

11.Koordynacja wspólnych działań związanych z pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych.