Głównej zawartości

Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia

 

 

 

Pasym, dnia 13.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pasymiu Uchwały nr VII/48/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałki

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym;

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pokój nr 15;

w terminie do dnia 04.09.2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański


Pasym dnia 23.06.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Postanowienia Burmistrza Miasta Pasym w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1476 N Pasym – Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 13+300.

Na podstawie art. 30 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu Postanowienia Burmistrza Miasta Pasym w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1476 N Pasym – Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 13+300.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu, na każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego.

 

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański