Głównej zawartości

Akty prawa miejscowego

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIV/91/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-02-10
- tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1026

 


 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIV/92/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-02-10
- tytuł aktu: w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji niezbędnego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1027

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIV/97/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-02-10
- tytuł aktu: w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008r w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1073

 


 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XV/105/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-03-23
- tytuł aktu:

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1440

 


 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XV/106/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-03-23
- tytuł aktu: w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1536

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVI/107/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-04-27
- tytuł aktu: w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pasym przez inne niż Gmina Pasym osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Pasym osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1986

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVII/113/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-06-22
- tytuł aktu: w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2141

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVII/115/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-06-22
- tytuł aktu: w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pasym.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2307

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVII/116/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-06-22
- tytuł aktu: w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2142

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/127/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-08-30
- tytuł aktu: w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2530

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/129/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-08-30
- tytuł aktu: w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2531

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/134/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-09-25
- tytuł aktu: w sprawie: podziału miasta i gminy Pasym na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2771

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/135/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-09-25
- tytuł aktu: w sprawie: podziału miasta i gminy Pasym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2763

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/137/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-09-25
- tytuł aktu: w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu .
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2772

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/136/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-09-25
- tytuł aktu: w sprawie: nadania statutu sołectwom.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3532

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/140/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu: w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3593

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/143/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu: w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3533
 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/146/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3534

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/145/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu: w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=15

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/141/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu: w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=80

rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/147/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=182

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/149/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu:

w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

- jednolity identyfikator aktu

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1644

 


- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIV/162/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-03-19
- tytuł aktu: w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1646

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIV/165/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-03-19
- tytuł aktu: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1643

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIV/167/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-03-19
- tytuł aktu: w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1645

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/144/2012
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2012-11-27
- tytuł aktu: w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1642

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIV/168/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-03-19
- tytuł aktu: w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1769

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVIII/187/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-09-20
- tytuł aktu: w sprawie:zmiany uchwały Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pasym przez inne niż Gmina Pasym osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Pasym osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2920

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIX/195/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-11-26
- tytuł aktu: w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3486

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIX/196/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-11-26
- tytuł aktu: w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3487

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIX/200/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-11-26
- tytuł aktu: w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3741

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIX/199/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-11-26
- tytuł aktu: w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Pasym.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3740

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXX/206/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-12-20
- tytuł aktu: w sprawie wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=21

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXX/203/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-12-20
- tytuł aktu: w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=19

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXX/205/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-12-20
- tytuł aktu: w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Rocznik: 2014
- Pozycja: 20
- Data ogłoszenia: 7 stycznia 2014
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=20

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXX/208/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-12-20
- tytuł aktu: w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=75

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXX/207/2013
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2013-12-20
- tytuł aktu: w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=74

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/224/2014
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2014-02-28
- tytuł aktu: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/221/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1173

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXII/221/2014
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2014-01-30
- tytuł aktu: w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1172

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXVI/228/2014
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2014-04-17
- tytuł aktu: w sprawie budżetu na rok 2014.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1923

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXVI/230/2014
- organ wydający Rada Miejska w Pasymiu
- data aktu: 2014-04-17
- tytuł aktu: w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/37/2003 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: określenia zasad gospodarki nieruchomościami i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przyznawania pierwszeństwa i udzielania bonifikat w ich nabyciu wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr V/19/2007 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14.02.2007r.
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2253