Głównej zawartości

Ogłoszenie o przetargach 2010

  

 

Pasym, dnia 29.09.2010r

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym jako działki:

  • nr 419/13 o pow. 1620 m2 (Kw Nr 24863) - cena wywoławcza wynosi 68.500,-zł,

  • nr 419/14 o pow. 1681 m2 (Kw Nr 24863) - cena wywoławcza wynosi 71.100,-zł,

  • nr 419/15 o pow. 1119 m2 (Kw Nr 24863) - cena wywoławcza wynosi 47.300,-zł,

  • nr 419/16 o pow. 1116 m2 (Kw Nr 24863) - cena wywoławcza wynosi 47.200,-zł,

  • nr 419/17 o pow. 1260 m2 (Kw Nr 24863) - cena wywoławcza wynosi 53.300,-zł,

  • nr 256/23 o pow. 2061 m2 (Kw Nr 30278) - cena wywoławcza wynosi 90.900,-zł,

  • nr 256/24 o pow. 2051 m2 (Kw Nr 30278) - cena wywoławcza wynosi 90.500,-zł,

  • nr 256/25 o pow. 2054 m2 (Kw Nr 30278) - cena wywoławcza wynosi 90.600,-zł,

  • nr 256/26 o pow. 2057 m2 (Kw Nr 30278) - cena wywoławcza wynosi 90.700,-zł.

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem Vat w wysokości 22%. Należna kwota podatku zostanie doliczona

do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

 

Działki położone są w niewielkiej odległości od centrum miasta w sąsiedztwie drogi krajowej K-53 w osiedlu zabudowy mieszkaniowej przy nowo wybudowanej ulicy Jerzego Burskiego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXIII/141/2009 z dnia 11 marca 2009r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 68 z dnia 22 maja 2009r, poz. 1108, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem 53MN i 55MN i znajdują się na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 08.11.2010r w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz.1000.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0 600 0101 0003 w terminie do dnia 04.11.2010r z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 04.11.2010r - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art.37 ustawy z dnia 25.02.1964r kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej.

Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

 

Burmistrz Miasta Pasym

/ -/ Bernard Piotr Mius