Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

INFORMACJA

         Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się  w dniu 23 października 2023r. (poniedziałek) o godzinie 9:00

w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

1.     Przedstawienie zaleceń PSP w Szczytnie dotyczących Przedszkola w Pasymiu.

2.     Omówienie danych dotyczących liczby urodzeń w Gminie Pasym w latach 2017-2023.

3.     Propozycja rozwiązań w zakresie bazy lokalowej Przedszkola w Pasymiu.

4.     Omówienie wniosków z zebrania z Rodzicami dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Pasymiu.

               

                                                                                                                                                         

      Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/ Andrzej Kozikowski


 

INFORMACJA

Informuję o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 07 listopada 2023r. (wtorek) po posiedzeniu wspólnych komisji

w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu ul. Dworcowa 8 z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2023 r.

2.     Opracowanie planu pracy komisji na rok 2024 r.

3.     Sprawy różne.

                                       Przewodniczący Komisji 

 Budżetowo – Gospodarczej 

                                          /-/ Adam Kowalczyk


 

INFORMACJA

 

 

         Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się  w dniu                            07 listopada 2023r. (wtorek) o godzinie 09:00  w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej                        w Pasymiu, ul. Dworcowa 8.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

 1. Omówienie materiałów sesyjnych:
 2.  
 3. ·         Projekt uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu   w Gminie Pasym w roku szkolnym 2023/2024, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 4. ·         Projekt uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej  w Pasymiu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025.
 5. ·         Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 6. ·         Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. ·         Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 8. ·         Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. ·         Projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres  11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
 10. ·         Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.
 11. ·         Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.
 12. Sprawy różne.

 

 

               

                                                                                                                                                         

      Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/ Andrzej Kozikowski


 

 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

informuję o zwołaniu

LI  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  09 listopada 2023 roku o godz. 9:00

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8

    Porządek obrad:  

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z  L sesji Rady Miejskiej.

4.     Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

6.     Projekt uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  w Gminie Pasym w roku szkolnym 2023/2024, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

7.     Projekt uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025.

8.     Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

9.     Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10.   Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

11.    Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12.   Projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres                         11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

13.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.

14.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski i sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                                                                Przewodniczący

                                                Rady Miejskiej

                                        /-/ Andrzej Kozikowski