Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2018-2023

                                     Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

Ważniejsza treść postanowienia decyzji

Termin wykonania

Publikacja

Rozstrzygnięcie

nadzorcze

1

I/1/2018

22.11.2018r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu

       

2

I/2/2018

22.11.2018r.

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pasymiu

       

3

II/3/2018

14.12.2018r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

4

II/4/2018

14.12.2018r.

W sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.

       

5

II/5/2018

14.12.2018r.

w sprawie: diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

6

II/6/2018

14.12.2018r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

       

7

II/7/2018

14.12.2018r.

w sprawie: desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. 

       

8

II/8/2018

14.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym                       z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. PN.4131.48.2019 z dn. 17.01.19r.

9

II/9/2018

14.12.2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody                                     i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym."

       

10

II/10/2018

14.12.2018r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego                    w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.

       

11

II/11/2018

14.12.2018r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.01.2019r. poz. 70

 

12

II/12/2018

14.12.2018r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 04.01.2019r., poz. 71

 

13

III/13/2018

27.12.2018r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

14

III/14/2018

27.12.2018r.

zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

       

15

III/15/2018

27.12.2018r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym                      na rok 2019.

       

16

III/16/2018r.

27.12.2018r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 309

Uchwała Nr 0102-73/19 Kolegium RIO z dn. 31.01.2019r.

17

III/17/2018

27.12.2018r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.01.19r. poz. 310

 

18

III/18/2018

27.12.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

       

19

III/19/2018

27.12.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 11.01.19r. poz. 311

 

20

III/20/2018

27.12.2018r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

21

IV/21/2019

23.01.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

       

22

IV/22/2019

23.01.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

23

IV/23/2019

23.01.2019r.

·                    w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz. 611

 

24

IV/24/2019

23.01.2019r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz z dn. 25.01.2019r. poz. 612

 

25

IV/25/2019

23.01.2019r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

       

26

IV/26/2019

23.01.2019r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

27

IV/27/2019

23.01.2019r.

w sprawie: budżetu na rok 2019.

   

Dz.Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dn. 25.01.2019r. poz 613

 

28

V/28/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej             w Pasymiu  z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

   

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dn. 27.03.19r., poz. 1557

 

29

V/29/2019

28.02.2019r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXXVIII/262/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie: określenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

   

Dz. Urz. Wojew.-Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1558

 

30

V/30/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

31

V/31/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 27.03.2019r., poz. 1559

 

32

V/32/2019

28.02.2019r.

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.03.2019r., poz. 1268

Uchwała Nr 0102-155/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 29 marca 2019r.

33

V/33/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej               w Pasymiu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.    

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.03.2019r. poz. 1269

Uchwała Nr 0102-138/19 Kolegium RIO w Olsztynie z dn. 21 marca 2019r.

34

V/34/2019

28.02.2019r.

w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

       

35

V/35/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej                   w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.

     

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.                z dn. 21.03.19r. PN.4131.139.2019

36

V/36/2019

28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty.

       

37

V/37/2019

28.02.2019r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

38

V/38/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

39

V/39/2019

28.02.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 07.03.2019r., poz. 1270

 

40

VI/40/2019

08.04.2019r.

w sprawie: Statutu Gminy Pasym. 

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 13.05.2019r. poz. 2444

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.            z dn. 08.05.19r. PN.4131.257. 2019

41

VI/41/2019

08.04.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

42

VI/42/2019

08.04.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.04.2019r. poz. 2003

 

43

VI/43/2019

08.04.2019r.

w sprawie: wniesienia skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 0102-138-19.

       

44

VII/44/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 115 w obrębie geodezyjnym 2 - Pasym (półwysep Korea).

       

45

VII/45/2019

20.05.2019r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pasym w roku 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 14.06.2019.,            poz. 3070

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz. z dn. 11.06.19r. PN.4131.299. 2019

46

VII/46/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/192/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 01.07.2019r, poz. 3259

 

47

VII/47/2019

20.05.2019r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019r. dotyczącej określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2748

 

48

VII/48/2019

20.05.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym  na okres do 3 lat.

       

49

VII/49/2019

20.05.2019r.

w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa          oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2749

 

50

VII/50/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2019-2028.

       

51

VII/51/2019

20.05.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.05.2019r. poz. 2750

 

52

VIII/52/2019

26.06.2019r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

       

53

VIII/53/2019

26.06.2019r.

w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 11.07.2019r, poz. 3608

 

54

VIII/54/2019

26.06.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone  w miejscowości Grom na okres 10 lat.

       

55

VIII/55/2019

26.06.2019r.

w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym na lata 2019-2025".

   

Dz.  Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.08.2019r. poz. 4091

 

56

VIII/56/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2019.

       

57

VIII/57/2019

26.06.2019r.

w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pasymiu.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 11.07.2019r, poz. 3609

 

58

VIII/58/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 02.07.2019r. poz. 3308

 

59

VIII/59/2019

26.06,2019r.

w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

       

60

VIII/60/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

61

VIII/61/2019

26.06.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2018.

       

62

VIII/62/2019

26.06.2019r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym    z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

       

63

IX/63/2019

30.08.2019r.

w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.19r. poz. 4591

 

64

IX/64/2019

30.08.2019r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

       

65

IX/65/2019

30.08.2019r.

w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów obowiązujący od dnia 1 września 2019r.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.19r., poz. 4592

 

66

IX/66/2019

30.08.2019r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 23.09.19r. poz. 4593

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administr. W Olsztynie z dn. 09.03.21r. Sygn. akt II SA/OI 32/21

67

IX/67/2019

30.08.2019r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 30.09.19r. poz. 4674

 

68

IX/68/2019

30.08.2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

       

69

IX/69/2019

30.08.2019r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.09.2019r. poz. 4441

 

70

IX/70/2019

30.08.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w miejscowości Michałki                        i Tylkowo na okres 10 lat.

       

71

IX/71/2019

30.08.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

72

IX/72/2019

30.08.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.09.19r. poz 4442

 

73

X/73/2019

29.10.2019r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

       

74

X/74/2019

29.10.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

75

X/75/2019

29.10.2019r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość                  oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 06.12.19r, poz. 5950

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz z dn. 04.12.2019r. PN.4131.611. 2019

76

X/76/2019

29.10.2019r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz z dn. 28.11.19r. PN.4131.601.2019

77

X/77/2019

29.10.2019r.

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pasym.

          

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 05.12.19r. poz. 5890

 

78

X/78/2019

29.10.2019

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

79

X/79/2019

29.10.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019. 

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.11.19r. poz. 5370

 

80

XI/80/2019

28.11.2019r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 18.12.2019r., poz. 6280

 

81

XI/81/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                     w Gminie Pasym na rok 2019.

       

82

XI/82/2019

28.11.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5849

 

83

XI/83/2019

28.11.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5850

 

84

XI/84/2019

28.11.2019r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5851

 

85

XI/85/2019

28.11.2019r.

w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5852

 

86

XI/86/2019

28.11.2019r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 04.12.19r. poz. 5853

 

87

XI/87/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

88

XI/88/2019

28.11.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.12.19r. poz. 5854

 

89

XII/89/2019

23.12.2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.  

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 265

 

90

XII/90/2019

23.12.2019r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

   

Sz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 266

 

91

XII/91/2019

23.12.2019r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę                                 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 267

 

92

XII/92/2019

23.12.2019r.

w sprawie: udzielenia przez Gminę Pasym jednorazowego zwiększenia dotacji Szkole Podstawowej w Gromie

     

Uchwała Nr 0102-83/20 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2020r.

93

XII/93/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

       

94

XII/94/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

95

XII/95/2019

23.12.2019r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   w Gminie Pasym na rok 2020.

       

96

XII/96/2019

23.12.2019r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pasym na lata 2020-2027

       

97

XII/97/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn.14.01.20r. poz. 207

 

98

XII/98/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone  w miejscowości Dybowo i Narajty.

       

99

XII/99/2019

23.12.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

100

XII/100/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2019-2028.

       

101

XII/101/2019

23.12.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.01.20r, poz. 274

 

102

XII/102/2019

23.12.2019r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych                      w budżecie Gminy Pasym na rok 2019, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

103

XIII/103/2020

30.01.2020r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028

       

104

XIII/104/2020

30.01.2020r.

w sprawie : budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.02.2020r., poz. 810

 

105

XIII/105/2020

30.01.2020r.

w sprawie; trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

       

106

XIII/106/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pasym, położonej w Pasymiu przy ul. Rynek oznaczonej nr ewid. 151, obr. geod. nr 4 miasta Pasym na rzecz dzierżawcy.

       

107

XIII/107/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w miejscowości Pasym na okres 10 lat.

       

108

XIII/108/2020

30.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

109

XIV/109/2020

27.02.2020r.

w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2019/2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 25.03.20r, poz. 1518

 

110

XIV/110/2020

27.02.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

111

XIV/111/2020

27.02.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

112

XIV/112/2020

27.02.2020r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz.              z dn. 25.03.2020r., PN.4131.130.2019

113

XIV/113/2020

27.02.2020r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pasym na lata 2020-2023.

       

114

XIV/114/2020

27.02.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

       

115

XIV/115/2020

27.02.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.03.20r., poz. 1312

 

116

XV/116/2020

24.03.2020r.

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2020.

       

117

XV/117/2020

24.03.2020r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 24.04.20r, poz. 1885

 

118

XV/118/2020

24.03.2020r.

w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 27.03.20r, poz.1554

Uchwała Nr 0102-180/20 Kolegium RIO w Olsztynie z dn. 09.04.20r.

119

XV/119/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/46/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

   

Dz.Urz. Wojew.Warm-Maz. z dn. 24.04.20r,poz. 1886

 

120

XV/120/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Uchwały Nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

121

XV/121/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Jedwabno oraz Miasta i Gminy Pasym na linii Jedwabno – Pasym (PKP) – Jedwabno.

       

122

XV/122/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

       

123

XV/123/2020

24.03.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn.27.03.20r, poz. 1555

 

124

XV/124/2020

24.03.2020r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno.

       

125

XVI/125/2020  

03.06.2020r.

w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 03.06.20r., poz. 2443

 

126

XVI/126/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

127

XVI/127/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

128

XVI/128/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Leleszki, gmina Pasym.

       

129

XVI/129/2020

03.06.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.  

       

130

XVI/130/2020

03.06.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

131

XVI/131/2020

03.06.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną  w miejscowości Pasym na okres 10 lat.

       

132

XVI/132/2020

03.06.2020r.

w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2020/2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 03.07.20r, poz. 2979

 

133

XVI/133/2020

03.06.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pasym a Gminą Szczytno w sprawie przejęcia przez Gminę Pasym realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Jęcznik, Piece, Sasek w Szkole Podstawowej w Gromie.

       

134

XVI/134/2020

03.06.2020r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz z dn. 07.07.20r, poz. 2991

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. PN.4131.250.2020 z dn. 3 lipca 20r.

135

XVI/135/2020

03.06.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na  lata 2020-2028.

       

136

XVI/136/2020

03.06.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 24.06.20r., poz. 2774

 

137

XVI/137/2020

03.06.2020r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Szczycieńskiemu. 

       

138

XVII/138/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu  z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pasym.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 22.09.20r, poz. 3829

 

139

XVII/139/2020

21.08.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym dla działki o nr ew. 294/5 w obrębie 4 – Pasym, gmina Pasym.

       

140

XVII/140/2020

21.08.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym.

       

141

XVII/141/2020

21.08.2020r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

142

XVII/142/2020

21.08.2020r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 22.09.20r, poz. 142   

 

143

XVII/143/2020

21.08.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

144

XVII/144/2020

21.08.2020r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Pasym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.

     

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojew. Warm-Maz. z dn. 23.09.20r., PN.4131.346. 2020

145

XVII/145/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/117/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 marca 2020r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2020.

     

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warm.-Maz. z dnia 23.09.20r. PN.4131.347. 2020

146

XVII/146/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata  2020-2028.

       

147

XVII/147/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 03.09.20r, poz. 147

 

148

XVII/148/2020

21.08.2020r.

w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

       

149

XVII/149/2020

21.08.2020r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

150

XVII/150/2020

21.08.2020

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2019.

       

151

XVII/151/2020

21.08.2020

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

       

152

XVIII/152/2020

8.10.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w Pasymiu na okres 10 lat.

       

153

XVIII/153/2020

8.10.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

       

154

XVIII/154/2020

8.10.2020r.

W sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

       

155

XIX/155/2020

05.11.2020r.

 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

       

156

XIX/156/2020

05.11.2020r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 9.11.20r, poz. 4514

 

157

XIX/157/2020

05.11.2020r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

 

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 9.11.20r, poz. 4515

 

158

XIX/158/2020

05.11.2020r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 9.11.20r, poz. 4516

 

159

XX/159/2020

26.11.2020r.

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.12.20r, poz. 5326

 

160

XX/160/2020

26.11.2020r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej                             w miejscowości Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 28.12.20r, poz. 5327

 

161

XX/161/2020

26.11.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 10 lat.

       

162

XX/162/2020

26.11.2020r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021 rok.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.12.20r. PN.4131.503. 2020   

163

XX/163/2020

26.11.2020r.

w sprawie: określenia inkasentów opłaty targowej.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.XII.20r, poz. 4859

 

164

XX/164/2020

26.11.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.

   

 

 

165

XX/165/2020

26.11.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 04.XII.20r, poz. 4860

 

166

XXI/166/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

       

167

XXI/167/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu na rok 2021.

       

168

XXI/168/2020

21.12.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

169

 XXI/169/2020

21.12.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną  w Pasymiu na okres 10 lat.

       

170

XXI/170/2020

21.12.2020r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Pasym na rok 2021.

       

171

XXI/171/2020

21.12.2020r.

w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pasym na lata 2021-2023.

       

172

XXI/172/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2020-2028.    

       

173

XXI/173/2020

21.12.2020r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2020.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 28.12.20r. poz. 5310

 

174

XXI/174/2020

21.12.2020r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2020, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

       

175

XXII/175/2020

21.01.2021r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym                                      na  lata 2021-2028.

       

176

XXII/176/2021r.

21.01.2021r.

w sprawie: budżetu na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.02.21r, poz. 587

 

177

XXIII/177/2021

25.02.2021r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji.

       

178

XXIII/178/2021

25.02.2021r.

w sprawie: wysokości diet dla sołtysów.

       

179

XXIII/179/2021

25.02.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 10 lat.

       

180

XXIII/180/2021

25.02.2021r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 3353/9 w obrębie Grom, gmina Pasym.

       

181

XXIII/181/2021

25.02.2021r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym.

       

182

XXIII/182/2021

25.02.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.03.21r, poz. 940

 

183

XXIV/183/2021

25.03.2021r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

       

184

XXIV/184/2021

25.03.2021r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIII/180/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 3353/9 w obrębie Grom, gmina Pasym.

       

185

XXIV/185/2021

25.03.2021r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 3348/6 w obrębie Elganowo, gmina Pasym.

       

186

XXIV/186/2021

25.03.2021r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Pasym.

       

187

XXIV/187/2021

25.03.2021r.

w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. na terenie działania miasta i gminy Pasym na lata 2021 – 2024”.

       

188

XXIV/188/2021

25.03.2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021–2028.

       

189

XXIV/189/2021

25.03.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.04.21r, poz. 1236

 

190

XXIV/190/2021

25.03.2021r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

191

XXV/191/2020

14.05.2021r.

w sprawie: zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Pasym rodziny repatriantów z Kazachstanu.

       

192

XXV/192/2021

14.05.2021r.

w sprawie: zwolnienia z wniesienia części opłaty w roku 2021 oraz zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 02.06.21r. poz. 2144

 

193

XXV/193/2021

14.05.2021r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pasym w roku 2021.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.06.21r., PN.4131.219. 2021

194

XXV/194/2021

14.05.2021r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 02.06.21r. poz. 2145

 

195

XXV/195/2021

14.05.2021r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  o nr ew. 294/5 w obrębie 4 – miasto Pasym, Gmina Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 24.06.21r., poz. 2471

 

196

XXV/196/2021

14.05.2021r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym – działki o nr ew. 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10 w obrębie 1 – miasto Pasym oraz działki o nr ew. 1, 2/2    w obrębie 3 – miasto Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 24.06.21r., poz. 2472

 

197

XXV/197/2021

14.05.2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021 -2028.        

       

198

XXV/198/2021

14.05.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 25.05.21r. poz.2013

 

199

XXVI/199/2021

30.06.2021r.

w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2021/2022.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 12.07.21r,                poz. 2749

 

200

XXVI/200/2021

30.06.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Pasym zadań Gminy Dźwierzuty z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

       

201

XXVI/201/2021

30.06.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Pasym zadań Gminy Purda z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

       

202

XXVI/202/2021

30.06.2021r.

w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojew. Warm-Maz. z dn. 12.07.21r. PN.4131.250. 2021

203

XXVI/203/2021

30.06.2021r.

w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym”.

     

Postanowienie Dyrektora    Regionalnego  Zarządu Gosp. Wodnej w Białymstoku z dn. 19.07.21r., BI.RZT.71.56.2021

204

XXVI/204/2021

30.06.2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021-2028.

       

205

XXVI/205/2021

30.06.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 07.07.21r. poz. 2666

 

206

XXVI/206/2021

30.06.2021r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

207

XXVI/207/2021

30.06.2021r.

w sprawie: udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

       

208

XXVI/208/2021

30.06.2021r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

209

XXVI/209/2021

30.06.2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2020.

       

210

XXVI/210/2021

30.06.2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

       

211

XXVI/211/2021

30.06.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury.

       

212

XXVII/212/2021

30.08.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej.

       

213

XXVII/213/2021

30.08.2021r.

w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Pasym oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 29.09.21r., poz. 3588

 

214

XXVII/214/2021

30.08.2021r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 227/3, 227/4, 227/5 w obrębie Pasym 1, gmina Pasym.

       

215

XXVII/215/2021

30.08.2021r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 9 i 10 w obrębie Pasym 2, gmina Pasym.

       

216

XXVII/216/2021

30.08.2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym (Dz. Urz. Wojew. Warm.- Maz.  z 2016r., poz. 2330).

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 29.09.21r., poz. 3589

 

217

XXVII/217/2021

30.08.2021r.

w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach powiatowych nr 1637N, 1476N, 1464N.

       

218

XXVII/218/2021

30.08.2021r.

w sprawie: zamknięcia cmentarza ewangelickiego (komunalnego).

       

219

XXVII/219/2021

30.08.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

220

XXVII/220/2021

30.08.2021r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 08.09.21r., poz. 3363

 

221

XXVII/221/2021

30.08.2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/202/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 29.09.21r., poz. 3590

 

222

XXVII/222/2021

30.08.2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata   2021 -2028.        

       

223

XXVII/223/2021.

30.08.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 08.09.21r., poz. 3364

 

224

XXVII/224/2021

30.08.2021r.

w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym”.

     

Postanowienie Dyr. Reg. Zarządu Gosp. Wodnej w Białymstoku BI.RZT.71.92. 2021 z dn. 28.09.21r. - pozytywne

225

XXVIII/225/2021

30.09.2021r.

w sprawie: rozpatrzenia podtrzymanego wniosku przez sołtysa sołectwa Krzywonoga dotyczącego zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.

       

226

XXVIII/226/2021

30.09.2021r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego      w obrębie geodezyjnym: 1- Pasym, 2 – Pasym, Rusek Wielki, gmina Pasym.

       

227

XXVIII/227/2021

30.09.2021r.

w sprawie: zmiany planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.

       

228

XXVIII/228/2021

30.09.2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021 -2028. 

      

       

229

XXVIII/229/2021

30.09.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 06.10.21r., poz. 3717

 

230

XXIX/230/2021

09.11.2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2021.

       

231

XXIX/231/2021

09.11.2021r.

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody      i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym”.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 17.11.21r., poz. 4424

 

232

XXIX/232/2021

09.11.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

233

XXIX/233/2021

09.11.2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

       

234

XXIX/234/2021

09.11.2021r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym: 1-Pasym, 2-Pasym, 3-Pasym, 4-Pasym, gmina Pasym.

       

235

XXIX/235/2021

09.11.2021r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.11.21r., poz. 4383

 

236

XXIX/236/2021

09.11.2021r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   

Dz. Urz.  Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.11.21r., poz. 4384

 

  237 

XXIX/237/2021

09.11.2021r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz. Urz. Wojew.Warm-Maz. z dn. 15.11.21r., poz. 4385

 

238

XXIX/238/2021

09.11.2021r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.11.21r., poz. 4386

 

239

XXIX/239/2021

09.11.2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021 -2028.        

       

240

XXIX/240/2021

09.11.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 15.11.21r., poz. 4387

 

241

XXX/241/2021

21.12.21r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej

       

242

XXX/242/2021

21.12.21r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

243

XXX/243/2021

21.12.21r.

w sprawie: diet przysługujących radnym Rady Miejskiej                         w Pasymiu.

       

244

XXX/244/2021

21.12.21r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

       

245

XXX/245/2021

21.12.21r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 9 i 10 w obrębie Pasym 2, gmina Pasym.

       

246

XXX/246/2021

21.12.21r.

w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi                             z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 30.12.21r, poz. 5316

 

247

XXX/247/2021

21.12.21r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Miejskiej                 w Pasymiu z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki              i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                   w Gminie Pasym na rok 2021.

       

248

XXX/248/2021

21.12.21r.

w sprawie:  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                        i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                    w Gminie Pasym na rok 2022.

       

249

XXX/249/2021

21.12.21r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2022 rok. 

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 21.01.22r, poz. 466

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm.-Maz. PN.4131.45.2022 z dn. 19.01.22r.

250

XXX/250/2021

21.12.21r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2021 -2028.        

       

251

XXX/251/2021

21.12.21r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2021.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 30.12.21r, poz. 5294

 

252

XXX/252/2021

21.12.21r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych                      w budżecie Gminy Pasym na rok 2021, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

253

XXX/253/2021

21.12.21r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata  2022-2028.

       

254

XXX/254/2021

21.12.21r.

w sprawie: budżetu na rok 2022.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 30.12.21r, poz. 5295

Uchwała Nr 0102-39/2022 RIO w Olsztynie z dn. 26.01.2022r.

255

XXX/255/2021

21.12.21r.

w sprawie: dodania załącznika graficznego nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXIX/234/2021 z dnia 09 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym: 1-Pasym, 2-Pasym, 3-Pasym, 4-Pasym, gmina Pasym. 

       

256

XXX/256/2021

21.12.21r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

       

257

XXXI/257/2022

15.02.2022r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie                i młodsze zatrudnionych                         w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pasym.

       

258

XXXI/258/2022

15.02.2022r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym.

       

259

XXXI/259/2022

15.02.2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

260

XXXI/260/2022

15.02.2022r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych               z terenu Gminy Pasym uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach                          i ćwiczeniach.

       

261

XXXI/261/2022

15.02.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

262

XXXI/262/2022

15.02.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

   

Dz Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 22.02.22r., poz. 875

 

263

XXXI/263/2022

15.02.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

264

XXXI/264/2022

15.02.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

265

XXXI/265/2022

15.02.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

266

XXXI/266/2022

15.02.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

267

XXXII/267/2022

08.03.2022r.

w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Pasymiu dotyczącego sytuacji na Ukrainie.   

       

268

XXXIII/268/2022

29.03.2022r.

w sprawie:  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych               z terenu Gminy Pasym uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach                       i ćwiczeniach.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 13.04.22r, poz. 1835

 

269

XXXIII/269/2022

29.03.2022r.

1.     w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.04.22r, poz. 1678

 

270

XXXIII/270/2022

29.03.2022r.

 w sprawie: zmiany uchwały                    nr XII/91/2019 Rady Miejskiej               w Pasymiu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                           i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

       

271

XXXIII/271/2022

29.03.2022r.

w sprawie: zmiany uchwały                     nr XII/90/2019 Rady Miejskiej                 w Pasymiu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

       

272

XXXIII/272/2022

29.03.2022r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025.

       

273

XXXIII/273/2022

29.03.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata  2022-2028.

       

274

XXXIII/274/2022

29.03.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.04.22r., poz. 1679

 

275

XXXIII/275/2022

29.03.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa.

       

276

XXXIII/276/2022

29.03.2022r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

       

277

XXXIV/277/2022

11.04.2022r.

w sprawie:  zmiany uchwały nr XXX/246/2021 Rady Miejskiej               w Pasymiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 12.04.22r., poz. 1816

 

278

XXXV/278/2022

24.05.2022r.

w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym                            w miejscowości Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn.22.06.22r.,  poz. 2911

 

279

XXXV/279/2022

24.05.2022r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Leleszki, gmina Pasym.

       

280

XXXV/280/2022

24.05.2022r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2022.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz. z dn. 27.06.22r. PN.4131.280. 2022.

281

XXXV/281/2022

24.05.2022r.

 w sprawie: średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pasym na rok szkolny 2022/2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 22.06.22r., poz. 2912

 

282

XXXV/282/2022

24.05.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

283

XXXV/283/2022

24.05.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 30.05.22r., poz. 2553

 

284

XXXV/284/2022

24.05.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu

       

285

XXXV/285/2022

24.05.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu

       

286

XXXV/286/2022

24.05.2022r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasym   w roku budżetowym 2022

       

287

XXXV/287/2022

24.05.2022r.

w sprawie: emisji obligacji.

       

288

XXXVI/288/2022

30.06.2022r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata                     2022-2025.

       

289

XXXVI/289/2022

30.06.2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

290

XXXVI/290/2022

30.06.2022r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

       

291

XXXVI/291/2022

30.06.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

292

XXXVI/292/2022

30.06.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

       

293

XXXVI/293/2022

30.06.2022r.

w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

       

294

XXXVI/294/2022

30.06.2022r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

295

XXXVI/295/2022

30.06.2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2021.

       

296

XXXVI/296/2022

30.06.2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym                     z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

       

297

XXXVII/297/2022

25.08.2022r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie                     i młodsze zatrudnionych                            w przedszkolach i szkołach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Pasym.

       

298

XXXVII/298/2022

25.08.2022r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/280/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2022.

       

299

XXXVII/299/2022

25.08.2022r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

       

300

XXXVII/300/2022

25.08.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

301

XXXVII/301/2022

25.08.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 02.09.22r, poz. 3722

 

302

XXXVII/302/2022

25.08.2022r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 128 w obrębie ewidencyjnym Pasym 2.

       

303

XXXVIII/303/ 2022

29.09.2022r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji                o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

       

304

XXXVIII/304/ 2022

29.09.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

305

XXXVIII/305/ 2022

29.09.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

       

306

XXXVIII/306/ 2022

29.09.2022r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

307

XXXIX/307/2022

27.10.2022r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 02.11.22r, poz. 4591

 

308

XXXIX/308/2022

27.10.2022r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz z dn. 02.11.22r, poz. 4592

 

309

XXXIX/309/2022

27.10.2022r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres                       11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 02.11.22r, poz. 4593

 

310

XXXIX/310/2022

27.10.2022r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/269/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 02.11.2022r, poz. 4594

 

311

XXXIX/311/2022r.

27.10.2022r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej                       w Pasymiu z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.

       

312

XL/312/2022

10.11.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

313

XL/313/2022

10.11.2022r.

W sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 14.11.2022r, poz. 4894

 

314

XLI/314/2022

29.11.2022r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2023 rok.

       

315

XLI/315/2022

29.11.2022r.

w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.12.22r. poz. 5509

 

316

XLI/316/2022

29.11.2022r.

w sprawie: ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.12.22r. poz.  5510

 

317

XLI/317/2022

29.11.2022r.

w sprawie: stawek opłaty miejscowej.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 07.12.22r.                 poz.  5511

Uchwała Nr 0102-395/22 kolegium RIO z dnia 14.12.22r.

318

XLI/318/2022

29.11.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

319

XLI/319/2022

29.11.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z  dn. 07.12.22r,             poz. 5512

 

320

XLI/320/2022

29.11.2022r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii                           w Gminie Pasym na lata 2022-2025.

       

321

XLII/321/2022

29.12.2022r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

       

322

XLII/322/2022

29.12.2022

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

323

XLII/323/2022r.

29.12.2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

324

XLII/324/2022

29.12.2022r.

w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

       

325

XLII/325/2022

29.12.2022r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych                         w budżecie Gminy Pasym na rok 2022, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

326

XLII/326/2022r.

29.12.2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

       

327

XLII/327/2022

29.12.2022r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 05.01.2023r, poz.115

 

328

XLIII/328/2023

18.01.2023r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata  2023-2028.

       

329

XLIII/329/2023

18.01.2023r.

w sprawie: budżetu na rok 2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 25.01.2023r, poz. 555

 

330

XLIII/330/2023

18.01.2023r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym – działka o nr ew. 271/71 w obrębie 1 – miasto Pasym.

       

331

XLIII/331/2023

18.01.2023r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym – dla działki o nr ew. 227/3, 227/4, 227/5 w obrębie Pasym 1, gmina Pasym.

       

332

XLIII/332/2023

18.01.2023r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 9 i 10 w obrębie Pasym 2, gmina Pasym. 

       

333

XLIII/333/2023

18.01.2023r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym: 1 – Pasym, 2 – Pasym, 3 – Pasym,                    4 – Pasym, gmina Pasym.

       

334

XLIII/334/2023

18.01.2023r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

       

335

XLIII/335/2023

18.01.2023r.

sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 03.02.2023r. poz. 787

 

336

XLIII/336/2023

18.01.2023r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 03.02.2023r. poz. 788

 

337

XLIV/337/2023

10.02.2023r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

338

XLIV/338/2023

10.02.2023r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym: 1-Pasym, 2-Pasym gmina Pasym.

       

339

XLIV/339/2023

10.02.2023r.

w sprawie: ustanowienia programu osłonowego Gminy Pasym dotyczącego wsparcia seniorów w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

       

340

XLIV/340/2023

10.02.2023r.

w sprawie: stawek opłaty miejscowej.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 10.03.23r, poz. 1467

 

341

XLV/341/2023

24.02.2023r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 01.03.2023r. poz. 1246

 

342

XLVI/342/2023

28.03.2023r.

w sprawie: przekazania pisma według właściwości.

       

 343

XLVI/343/2023

28.03.2023r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pasymiu.

       

344

XLVI/344/2023

28.03.2023r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Pasym w roku 2023.

       

345

XLVI/345/2023

28.03.2023r.

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Pasym oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

       

346

XLVI/346/2023

28.03.2023r.

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Pasym.

       

347

XLVI/347/2023

28.03.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 94, 95/2 i 96 w obrębie ewidencyjnym Pasym 1.

       

348

XLVI/348/2023

28.03.2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.

       

349

XLVI/349/2023

28.03.2023r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

       

350

XLVII/350/2023

18.05.2023r.

w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Pasym w roku szkolnym 2022/2023, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

       

351

XLVII/351/2023

18.05.2023r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej                    w Pasymiu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025 zmienionej Uchwałą Nr XLI/320/2022  z dnia 29.11.2022r.

       

352

XLVII/352/2023

18.05.2023r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2023.

       

353

XLVII/353/2023

18.05.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego: 1 – Pasym, gmina Pasym.

       

354

XLVII/354/2023

18.05.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego: 1 – Pasym, gmina Pasym.

       

355

XLVII/355/2023

18.05.2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.

       

  356

XLVII/356/2023

18.05.2023r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

       

357

XLVIII/357/2023

30.06.2023r.

w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Pasym wotum zaufania.

       

358

XLVIII/358/2023

30.06.2023r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

359

XLVIII/359/2023

30.06.2023r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2022.

       

360

XLVIII/360/2023

30.06.2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

       

361

XLVIII/361/2023

30.06.2023r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

       

362

XLVIII/362/2023

30.06.2023r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Pasymiu na okres 10 lat.

       

363

XLVIII/363/2023

30.06.2023r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

       

364

XLVIII/364/2023

30.06.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6 położonej w obrębie geodezyjnym 2 – Pasym, gmina Pasym.

       

365

XLVIII/365/2023

30.06.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pasym 1, gmina Pasym.

       

366

XLVIII/366/2023

30.06.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych 102, 104, 106, 107, 108 w obrębie geodezyjnym Pasym 1, gmina Pasym.

       

367

XLVIII/367/2023

30.06.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 173/3 położonej w obrębie geodezyjnym 1- Pasym, gmina Pasym.

       

368

XLVIII/368/2023

30.06.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 123 położonej w obrębie geodezyjnym 4 – Pasym, gmina Pasym

       

369

XLVIII/369/2023

30.06.2023r.

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pasym.

       

370

XLVIII/370/2023

30.06.2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.

       

371

XLVIII/371/2023

30.06.2023r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

       

372

XLVIII/372/2023

30.06.2023r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

       

373

XLVIII/373/2023

30.06.2023r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.  

       

374

XLVIII/374/2023

30.06.2023r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.  

       

375

XLIX/375/2023

06.07.2023r.

w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Pasym.

       

376

XLIX/376/2023

06.07.2023r.

w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Pasym.

       

377

L/377/2023

14.09.2023r.

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie na kadencję 2024-2027.

       

378

L/378/2023

14.09.2023r.

w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pasymiu.

       

379

L/379/2023

14.09.2023r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

380

L/380/2023

14.09.2023r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych               z terenu Gminy Pasym uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach                            i ćwiczeniach.

       

381

L/381/2023

14.09.2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.

       

382

L/382/2023

14.09.2023r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

       

383

LI/383/2023

09.11.2023r.

w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu              w Gminie Pasym w roku szkolnym 2023/2024, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 20.11.23r. poz, 5612

 

384

LI/384/2023

09.11.2023r.

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025.

       

385

LI/385/2023

09.11.2023r.

w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 20.11.23r. poz, 5613

 

386

LI/386/2023

09.11.2023r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.11.23r, poz. 5559

 

387

LI/387/2023

09.11.2023r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dn. 16.11.23r, poz. 5560

 

388

LI/388/2023

09.11.2023r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 16.11.23r, poz. 5561

 

389

LI/389/2023

09.11.2023r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

   

 Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 16.11.23r, poz. 5562

 

390

LI/390/2023

09.11.2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.

       

391

LI/391/2023

09.11.2023r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 16.11.23r, poz. 5563

 

392

LI/392/2023

09.11.2023r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do Klastra Energii pn. „Klaster Szczycieńska Energia”.

       

393

LII/393/2023

18.12.2023r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

       

394

LII/394/2023

18.12.2023r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

395

LII/395/2023

18.12.2023r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2024 rok.

       

396

LII/396/2023

18.12.2023r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

       

397

LII/397/2023

18.12.2023r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

       

398

LII/398/2023

18.12.2023r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci oraz uczniów” na lata 2024-2028.

       

399

LII/399/2023

18.12.2023r.

w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.

       

400

LII/400/2023

18.12.2023r.

w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.

       

401

LII/401/2023

18.12.2023r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

       

402

LII/402/2023

18.12.2023r.

w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta Pasym do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

       

403

LII/403/2023

18.12.2023r.

w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

       

404

LII/404/2023

18.12.2023r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 128 w obrębie ewidencyjnym Pasym 2.

       

405

LII/405/2023

18.12.2023r.

 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028.

       

406

 LII/406/2023

 18.12.2023r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2023.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 20.12.23r, poz. 6497

 

407

LII/407/2023

18.12.2023r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych                        w budżecie Gminy Pasym na rok 2023, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

408

LII/408/2023

18.12.2023r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2024-2032.

       

409

LII/409/2023

18.12.2023r.

w sprawie: budżetu na rok 2024.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 20.12.23r, poz. 6498

 

410

LII/410/2023

18.12.2023r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025.

       

411

 LII/411/2023

18.12.2023r.

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pasym, położonej w Pasymiu przy ul. Warszawskiej oznaczonej nr ewid. 294/5, obr. geod. nr 4 miasta Pasym na rzecz dzierżawcy.

       

412

LII/412/2023

18.12.2023r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 39                   w  obrębie ewidencyjnym Pasym 4, gmina Pasym

       

413

LIII/413/2024

02.02.2024r.

w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pasym na lata 2024-2026.

       

414

LIII/414/2024

02.02.2024r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/395/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia  18 grudnia 2023 r. w sprawie:  uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2024 rok.

       

415

LIV/415/2024

15.02.2024r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego: 1-Pasym, gmina Pasym.

       

416

LIV/416/2024

15.02.2024r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 173/3 położonej w obrębie geodezyjnym                 1-Pasym, gmina Pasym.

       

417

LIV/417/2024

15.02.2024r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  o nr ew. 6 położonej w obrębie geodezyjnym 2-Pasym, gmina Pasym.

       

418

LIV/418/2024

15.02.2024r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 3348/6 w obrębie Elganowo, gmina Pasym.

       

419

LIV/419/2024

15.02.2024r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Pasym na okres do 5 lat.

       

420

LIV/420/2024

15.02.2024r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną przy ul. Tartacznej w Pasymiu na okres 10 lat.

       

421

LIV/421/2024

15.02.2024r.

w sprawie: ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

       

422

LIV/422/2024

15.02.2024r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

       

423

LIV/423/2024

15.02.2024r.

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Pasym na lata 2024-2027.

       

424

LIV/424/2024

15.02.2024r.

w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

       

425

LIV/425/2024

15.02.2024r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

       

426

LIV/426/2024

15.02.2024r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

       

427

LIV/427/2024

15.02.2024r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

       

428

LIV/428/2024

15.02.2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2024-2032.

       

429

LIV/429/2024

15.02.2024r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm. Maz. z dn. 22.02.24r. poz. 1231

 

430

LV/430/2024

28.02.2024r.

W sprawie zmiany budżetu na rok 2024.

       

431

LVI/431/2024

28.03.2024r.

w sprawie: pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

       

432

LVI/432/2024

28.03.2024r.

w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu na prace konserwatorskie, restauratorskie                   i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się  w ewidencji zabytków.

       

433

LVI/433/2024

28.03.2024r.

w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się  w ewidencji zabytków.

       

434

LVI/434/2024

28.03.2024r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasym.

       

435

LVI/435/2024

28.03.2024r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone przy ul. Jerzego Burskiego w Pasymiu ma okres 10 lat.

       

436

LVI/436/2024

28.03.2024r.

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Pasym w roku 2024.

       

437

LVI/437/2024

28.03.2024r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Korpele                       o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Pasym.

       

438

LVI/438/2024

28.03.2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2024-2032.

       

439

LVI/439/2024

28.03.2024r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

       

440

LVI/440/2024

28.03.2024r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2024.

       

441

LVI/441/2024

28.03.2024r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.