Głównej zawartości

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Pasymiu

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/11/orig/ogolnopolska-kampania-2022-55921.jpg

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Pasymiu w swojej działalności zaplanowała dofinansowanie działań podejmowanych
w świetlicach wiejskich w naszej gminie w ramach realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci.

Zachęcamy pracowników świetlic do organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży
z uwzględnieniem działań propagujących zdrowy styl życia bez środków uzależniających
a jednocześnie rozwijających  zainteresowania  młodych mieszkańców naszej  gminy. Działania te mają stać się alternatywą na  nudę i jednocześnie mają zachęcać do kreatywnego działania na rzecz własnego rozwoju.

Tematem projektów  zgłaszanych do GKRPA powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pasymiu o dofinansowanie projektu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień realizowanego w 2020 roku (przykładowy wniosek stanowi załącznik nr 2).

- Projekt może być realizowany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

- Realizacja projektu maksymalnie do 18.12.2020 r.

- Każdy program profilaktyczny musi być zakończony ewaluacją, sprawozdanie z realizacji projektu należy dostarczyć  do GKRPA niezwłocznie po jego zakończeniu.

- Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.

- Dofinansowanie uzyskają projekty, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez GKRPA.

- Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zastrzega sobie prawo do odwołania naboru wniosków w każdym czasie, z przyczyn niezależnych od Komisji.

Zgłaszane projekty muszą być spójne z zadaniami „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PASYM NA 2020 ROK” (załącznik nr 1)

Wszystkich zainteresowanych, którzy wspólnie z nami chcą realizować program GKRPA  oraz  wspierać dzieci, młodzież, doświadczeniem i wiedzą serdecznie zapraszamy do współpracy.