Głównej zawartości

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Tytuł: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Informacje dla pracodawców

Burmistrz Miasta Pasym informuje pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników- uczniów, że  z dniem
1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.) o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 1 pkt 55 ww. ustawy zmianie ulega art. 122 dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Od 1 września 2019 r.:

 • młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikami, w myśl art. 2 pkt. 6 ustawy o rzemiośle (nawet jeśli nie są zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych), zdaje egzamin czeladniczy przeprowadzony przez IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ;
 • młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, zdaje egzamin przeprowadzony przez OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ.

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2159) określa:

Art.  2.  [Pojęcia rzemiosła i rzemieślnika]

1.  Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej,
w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone
w pkt 1, lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana
z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

1a.  (uchylony).                                                

2.  (uchylony).

3.  (uchylony).

4.  Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

5.  (uchylony).

6.  Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowanie ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w  Rozporządzeniu  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 • w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy- do 8 081 zł (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania wypłacana jest wprost proporcjonalnie do okresu kształcenia),
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy- 254 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia),
 • w przypadku nauki zawodu przy okresie 36 miesięcy, prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1016 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)- do 10 000 zł- dotyczy umów zawartych po 1 września 2019 r. (Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku). Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania wypłacana jest wprost proporcjonalnie do okresu kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę z celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy, przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców proporcjonalnie do liczby miesięcy/dni prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wskaźnik, o którym wyżej mowa, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Wniosek można złożyć listownie lub osobiście.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ZAŁĄCZNIK NR 1.
 2. Załączniki do wniosku:
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną
  u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa odpowiednio określa:
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.
  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391).
 • Kopia dokumentu potwierdzająca zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie
  w imieniu pracodawcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (również w przypadku wcześniejszego zakończenia kształcenia).
 • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające datę zdania egzaminu zawodowego przed właściwą komisją, przez młodocianego pracownika  z wynikiem pozytywnym.
 • Aktualny wydruk z CEIDE lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.
 • Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA).
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimisw ww. okresie – ZAŁĄCZNIK NR 2
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – ZAŁĄCZNIK NR 3 - informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis dotycząca w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek.
 • Inne dokumenty na prośbę organu w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji.
 • Jeżeli po dniu złożenia wniosku podmiot uzyska pomoc de minimis, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gminę Pasym o tym fakcie.

ZAŁĄCZONE KOPIE NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznaje Burmistrz w drodze  decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z art. 35 §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pasym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Zawarcie umowy z młodocianym pracownikiem

O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Pasym, pracodawca zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Pasym, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia- ZAŁĄCZNIK NR 4.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391);
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2159)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. e sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 • Corocznie publikowane w Monitorze Polskim Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Załączniki do pobrania: