Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2024-2029

                                     Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

Ważniejsza treść postanowienia decyzji

Termin wykonania

Publikacja

Rozstrzygnięcie

nadzorcze

1.

I/1/2024

06.05.2024 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu

 

 

 

 

2.

I/2/2024

06.05.2024 r.

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pasymiu

 

 

 

 

3.

I/3/2024

06.05.2024 r.

w sprawie: ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

4.

I/4/2024

06.05.2024 r.

w sprawie:  ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg,  Wniosków i Petycji.

 

 

 

 

5.

I/5/2024

06.05.2024 r.

w sprawie: ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej.   

 

 

 

 

6.

II/6/2024

22.05.2024 r.

w sprawie: pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

7.

II/7/2024

22.05.2024 r.

w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Pasym w roku szkolnym 2024/2025, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

 

 

 

 

8.

II/8/2024

22.05.2024 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres 5 lat.

 

 

 

 

9.

II/9/2024

22.05.2024 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

 

 

 

 

10.

II/10/2024

22.05.2024 r.

w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Pasym.

 

 

 

 

11.

II/11/2024

22.05.2024 r.

w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Pasym

 

 

 

 

12.

II/12/2024

22.05.2024 r.

w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasym.

 

 

 

 

13.

II/13/2024

22.05.2024 r.

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025.

 

 

 

 

14.

II/14/2024

22.05.2024 r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2024-2032.

 

 

 

 

15.

II/15/2024

22.05.2024

W sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

 

 

 

 

16.

II/16/2024

22.05.2024

W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pasym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.