Głównej zawartości

Konsultacje

Zarządzenie Nr 63/2018

Burmistrza Miasta Pasym

z dnia 31 lipca 2018r.

            w sprawie: konsultacji projektów uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym

 

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Burmistrz Miasta Pasym zarządza, co następuje:

§ 1

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym.

§ 2

 

 

1. Wyznaczam dzień 1 sierpnia 2018 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 15 sierpnia 2018 r. jako dzień ich zakończenia.

2. Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

§ 3

 

1. Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnego wyrażania opinii, składania uwag, zgłaszania propozycji.

2. Pisemne opinie, uwagi lub propozycje należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta             i Gminy w Pasymiu (pok. Nr 12 ), ul. Rynek 8 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

§ 4

1. Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w formie obwieszczeni stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 5

 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

3. Formularz na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Treść obwieszczenia konsultacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

   § 6

 

Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 7

 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy.

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Pasym.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                               /-/ Cezary Łachmański