Głównej zawartości

Uchwały Rady Miejskiej

  Rejestr uchwał

          

Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

1

I/1/2010

02.12.2010r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej

2

I/2/2010

02.12.2010r.

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

3

I/3/2010

02.12.2010r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu

4

I/4/2010

02.12.2010r.

w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej

5

II/5/2010

6.12.2010r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym

6

III/6/2010

29.12.2010r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010.

 

7

III/7/2010

29.12.2010r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2010, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

8

III/8/2010

29.12.2010r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2011-2021.

9

III/9/2010

29.12.2010r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie.

 

10

III/10/2010

29.12.2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/244/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 listopada 2010 r. W sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

11

III/11/2010

29.12.2010r.

w sprawie: wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Pasymia – UCHYLONA

12

III/12/2010

29.12.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

13

III/13/2010

29.12.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

14.

IV/14/2011

25.01.2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2011-2021.

 

15.

IV/15/2011.

25.01.2011r.

w sprawie budżetu na rok 2011

16.

IV/16/2011

25.01.2011r

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/166/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

 

17.

IV/17/2011

25.01.2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.

 

18.

IV/18/2011

25.01.2011r.

w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu

19.

IV/19/2011

25.01.2011r.

w sprawie: powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Pasymiu do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Pasym.

 

20.

IV/20/2011

25.01.2011r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok

21.

IV/21/2011

25.01.2011r.

w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

22.

IV/22/2011

25.01.2011r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkań Komunalnych

23.

VI/23/2011

29.03.2011r.

w sprawie: wstąpienia Gminy Pasym w poczet członków Gminnej Spółki Wodnej Pasym.

24.

VI/24/2011

29.03.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

25.

VI/25/2011

29.03.2011r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pasym w 2012 roku.

26.

VI/26/2011

29.03.2011r.

w sprawie: desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

27.

VI/27/2011

29.03.2011r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

28.

VI/28/2011

29.03.2011r.

w sprawie: trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

29.

VI/29/2011

29.03.2011r.

w sprawie: kontynuacji w roku 2011 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

30.

VII/30/2011

14.04.2011r.

w sprawie: powierzenia spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pasym umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

 

31.

VII/31/2011

14.04.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

32.

VIII/32/2011

21.06.2011r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

33.

VIII/33/2011

21.06.2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2011-2021.

34.

VIII/34/2011

21.06.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011.

35.

VIII/35/2011

21.06.2011r.

w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.

36.

VIII/36/2011

21.06.2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gromie.

37.

VIII/37/2011

21.06.2011r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

38.

VIII/38/2011

21.06.2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

39.

VIII/39/2011

21.06.2011r.

w sprawie: zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

40.

VIII/40/2011

21.06.2011r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pasym na lata 2009-2013.

41.

VIII/41/2011

21.06.2011r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

 

42.

VIII/42/2011

21.06.2011r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasym za 2010r.

43.

VIII/43/2011

21.06.2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

 

44.

IX/44/2011

16.08.2011r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark

45.

IX/45/2011

16.08.2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2011-2021.

46.

IX/46/2011

16.08.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011.

47.

IX/47/2011

16.08.2011r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr VIII/32/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 czerwca 2011 r.

48.

IX/48/2011

16.08.2011r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

49.

IX/49/2011

16.08.2011r.

w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

50.

IX/50/2011

16.08.2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

51.

IX/51/2011

16.08.2011r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu.

52.

IX/52/2011

16.08.2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkonego przy Szkole Podstawowej w Gromie.

53.

IX/53/2011

16.08.2011r.

w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w punktcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gromie.

54.

X/54/2011

30.09.2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2011-2021.

55.

X/55/2011

30.09.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011.

56.

X/56/2011

30.09.2011r.

w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Pasym.

57.

X/57/2011

30.09.2011r.

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie na kadencję 2012-2015.

58.

X/58/2011

30.09.2011r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Nr IX/162/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

59.

X/59/2011

30.09.2011r.

w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

60.

X/60/2011

30.09.2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej

61.

XI/61/2011

14.11.2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2011-2021

62.

XI/62/2011

14.11.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011.

63.

XI/63/2011

14.11.2011r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Michałki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.

 

64.

XI/64/2011

14.11.2011r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Jurgi dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.

65.

XI/65/2011

14.11.2011r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Grom dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.

66.

XI/66/2011

14.11.2011r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego półwyspu Ostrów w obrębie geodezyjnym Pasym

67.

XI/67/2011

14.11.2011r.

w sprawie: przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym oraz Harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Pasym w 2012 roku.

68.

XI/68/2011

14.11.2011r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pasym na lata 2012-2015.

69.

XI/69/2011

14.11.2011r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2010 Rady Miejskiej Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gromie.

70.

XI/70/2011

14.11.2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Pasym.

71.

XI/71/2011

14.11.2011r.

w sprawie: wystąpienia Gminy Pasym z Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

72.

XII/72/2011

16.12.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011.

73.

XII/73/2011

16.12.2011r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

74.

XII/74/2011

16.12.2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

75.

XII/75/2011

16.12.2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

76.

XII/76/2011

16.12.2011r.

w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

77.

XII/77/2011

16.12.2011r.

w sprawie: określenia wzoru formularzy deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

78.

XII/78/2011

16.12.2011r.

w sprawie: statutu gminy Pasym.

79.

XII/79/2011

16.12.2011r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do realizacji projektu pt. „Znasz – li ten kraj? - Klub Młodego Reportera”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach wiejskich

80.

XII/80/2011

16.12.2011r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021

81.

XII/81/2011

16.12.2011r.

w sprawie: budżetu na rok 2012.

82.

XIII/82/2011

30.12.2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2011-2021

83.

XIII/83/2011

30.12.2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011.

84.

XIII/84/2011

30.12.2011r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2011, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

85.

XIII/85/2011

30.12.2011r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

86.

XIII/86/2011

30.12.2011r.

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi.

87.

XIII/87/2011

30.12.2011r.

w sprawie: w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/143/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 11 marca 2009r w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

88.

XIII/88/2011

30.12.2011r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

89.

XIII/89/2011

30.12.2011r.

w sprawie: wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu do organizacji pracy z rodziną

90.

XIV/90/2012

10.02.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

 

91.

XIV/91/2012

10.02.2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

92.

XIV/92/2012

10.02.2012r.

w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji niezbędnego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

93.

XIV/93/2012

10.02.2012r.

w sprawie: przekazania Panu Andrzejowi Modzelewskiemu prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gromie wraz z punktem przedszkolnym funkcjonującym przy Szkole Podstawowej w Gromie.

94.

XIV/94/2012

10.02.2012r.

w sprawie: wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie na kadencję 2012-2015.

95.

XIV/95/2012

10.02.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Pasymiu na 2012 rok.

96.

XIV/96/2012r.

10.02.2012r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

97.

XIV/97/2012

10.02.2012r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

98.

XIV/98/2012

10.02.2012r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Nr XII/205/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

99.

XV/99/2012

23.03.2012r.

w sprawie wysokości diet dla sołtysów.

 

100.

XV/100/2012

23.03.2012r.

w sprawie: diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasymiu.

101.

XV/101/2012

23.03.2012r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/166/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

102.

XV/102/2012

23.03.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021

103.

XV/103/2012

23.03.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

104.

XV/104/2012

23.03.2012r.

w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy Pasym.

105.

XV/105/2012

23.03.2012r.

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

106.

XV/106/2012

23.03.2012r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pasym.

 

107.

XVI/107/2012

27.04.2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pasym przez inne niż Gmina Pasym osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Pasym osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

108.

XVI/108/2012

27.04.2012r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.

109.

XVI/109/2012

27.04.2012r.

w spra w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

110.

XVII/110/2012

22.06.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021.

111.

XVII/111/2012

22.06.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

112.

XVII/112/2012

22.06.2012r.

w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pasym, niezamieszkałych przez mieszkańców, na terenie których powstają odpady komunalne.

113.

XVII/113/2012

22.06.2012r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

114.

XVII/114/2012

22.06.2012r

w sprawie: poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

115.

XVII/115/2012

22.06.2012r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pasym.

116.

XVII/116/2012

22.06.2012r.

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

117.

XVII/117/2012

22.06.2012r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do realizacji projektu pt. „Nowe możliwości – lepszy start w życie” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

118.

XVII/118/2012

27.06.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

119.

XVII/119/2012

27.06.2012r.

w sprawie: kontynuacji w roku 2012 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

120.

XVII/120/2012

27.06.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2011.

121.

XVII/121/2012

27.06.2012r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 

122.

XVIII/122/2012

10.07.2012r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty

123.

XVIII/123/2012

10.07.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021.

124.

XVIII/124/2012

10.07.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

125.

XIX/125/2012

30.08.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021.

126.

XIX/126/2012

30.08.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

127.

XIX/127/2012

30.08.2012

w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.

128.

XIX/128/2012

30.08.2012r

w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

129.

XIX/129/2012

30.08.2012r

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym.

130.

XIX/130/2012

30.08.2012r

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

131.

XIX/131/2012

30.08.2012r

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

132.

XX/132/2012

25.09.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021.

133.

XX/133/2012

25.09.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

134.

XX/134/2012

25.09.2012r.

w sprawie: podziału miasta i w sprawie: nadania statutu sołectwom.gminy Pasym na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

135.

XX/135/2012

25.09.2012r.

w sprawie: podziału miasta i gminy Pasym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

136.

XX/136/2012

25.09.2012r.

w sprawie: nadania statutu sołectwom.

137.

XX/137/2012

25.09.2012r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

138.

XXI/138/2012

27.11.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021.

139.

XXI/139/2012

27.11.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012 .

140.

XXI/140/2012

27.11.2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

141.

XXI/141/2012

27.11.2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

142.

XXI/142/2012

27.11.2012r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

143.

XXI/143/2012

27.11.2012r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

144.

XXI/144/2012

27.11.2012r.

w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

145.

XXI/145/2012

27.11.2012r.

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pasym.

146.

XXI/146/2012

27.11.2012

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

147.

XXI/147/2012

27.11.2012r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

148.

XXI/148/2012

27.11.2012r.

w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego półwyspu Ostrów w obrębie geodezyjnym Pasym.

149.

XXI/149/2012

27.11.2012r.

w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

150.

XXII/150/2012

18.12.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2012-2021.

151.

XXII/151/2012

18.12.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012 .

152.

XXII/152/2012

18.12.2012r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2013-2021.

153.

XXII/153/2012

18.12.2012r.

w sprawie: budżetu na rok 2013.

154.

XXII/154/2012

18.12.2012r.

w sprawie: przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym oraz Harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Pasym w 2013 roku.

155.

XXII/155/2012

18.12.2012r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

156.

XXIII/156/2012

28.12.2012r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

157.

XXIII/157/2012

28.12.2012r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2012, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

158.

XXIII/158/2012

28.12.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

159.

XXIII/159/2012

28.12.2012r.

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi.

160.

XXIII/160/2012

28.12.2012r.

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasym”.

 

161.

XXIV/161/2013

19.03.2013r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Szczytno.

162.

XXIV/162/2013

19.03.2013r.

w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.

163.

XXIV/163/2013

19.03.2013r.

w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy Pasym.

164.

XXIV/164/2013

19.03.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

165.

XXIV/165/2013

19.03.2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

166.

XXIV/166/2013

19.03.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/154/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie przyjęcia gminnych programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym oraz Harmonogramu Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Pasym w 2013 roku.

167.

XXIV/167/2013

19.03.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

168.

XXIV/168/2013

19.03.2013r.

w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania.

169.

XXIV/169/2013

19.03.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację w ramach współpracy i finansowania w roku 2013 opracowania pn.:”Zintegrowany Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej”.

 

170.

XXV/170/2013

25.03.2013r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2013-2028.

171.

XXV/171/2013

25.03.2013r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2013.

172.

XXVI/172/2013

24.05.2013r.

w sprawie: zobowiązania Komisji Rewizyjnej do złożenia sprawozdania.

173.

XXVI/173/2013

24.05.2013r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2013.

174.

XXVI/174/2013

24.05.2013r.

w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Pasym publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

175.

XXVI/175/2013

24.05.2013r.

w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i wymiaru zniżek w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub zastępujących takich nauczycieli.

176.

XXVI/176/2013

24.05.2013r.

w sprawie: opinii dotyczącej uznania lasu, położonego na terenie gminy Pasym za las ochronny.

177.

XXVI/177/2013

24.05.2013r.

w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta Pasym uprawnienia do ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy Pasym.

178.

XXVI/178/2013

24.05.2013r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

179.

XXVI/179/2013

24.05.2013r.

w sprawie: kontynuacji w roku 2013 i 2014 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

180.

XXVII/180/2013

27.06.2013r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

181.

XXVII/181/2013

27.06.2013r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

182.

XXVII/182/2013

27.06.2013r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2013.

183.

XXVII/183/2013

27.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym

184.

XXVII/184/2013

27.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2012.

185.

XXVII/185/2013

27.06.2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

186.

XXVIII/186/2013

20.09.2013r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013.

187.

XXVIII/187/2013

20.09.2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pasym przez inne niż Gmina Pasym osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Pasym osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

188.

XXVIII/188/2013

20.09.2013r.

w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.

189.

XXVIII/189/2013

20.09.2013r.

w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

190.

XXVIII/190/2013

20.09.2013r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 1do uchwały nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym.

191.

XXIX/191/2013

26.11.2013

w sprawie: przystąpienia miasta Pasym do międzynarodowego zrzeszenia Cittaslow.

192.

XXIX/192/2013

26.11.2013r.

w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

193.

XXIX/193/2013

26.11.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2013 - 2028.

194.

XXIX/194/2013

26.11.2013r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2013.

195.

XXIX/195/2013

26.11.2013r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

196.

XXIX/196/2013

26.11.2013r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

197.

XXIX/197/2013

26.11.2013r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku.

198.

XXIX/198/2013

26.11.2013r.

w sprawie: poparcia stanowiska z dnia 26.09.2013r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko-mazurskiego.

199.

XXIX/199/2013

26.11.2013r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Pasym.

200.

XXIX/200/2013

26.11.2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu.

201.

XXX/201/2013

20.12.2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację w ramach współpracy i finansowania opracowania pn.:Plan gospodarki niskoemisyjnej gmin na lata 2015-2020

       

202.

XXX/202/2013

20.12.2013r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2013, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

203.

XXX/203/2013

20.12.2013r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

204.

XXX/204/2013

20.12.2013r.

w sprawie: przedłużenia ulicy Karola Małłka w Pasymiu.

205.

XXX/205/2013

20.12.2013r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

206.

XXX/206/2013

20.12.2013r.

w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

207.

XXX/207/2013

20.12.2013r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

208.

XXX/208/2013

20.12.2013r.

w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

209.

XXX/209/2013

20.12.2013r.

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

210.

XXX/210/2013

20.12.2013r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym na lata 2014-2018.

211.

XXX/211/2013

20.12.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

212.

XXX/212/2013

20.12.2013r.

w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2020.

213.

XXX/213/2013

20.12.2013r.

w sprawie:przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym oraz Harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Pasym w 2014 roku.

214.

XXXI/214/2013

23.12.2013r.

W sprawie: zmiany budżetu na rok 2013 oraz zmiany uchwały Nr XXII/153/2012 z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie budżetu na rok 2013.

215.

XXXII/215/2014

30.01.2014r.

W sprawie: braku możliwości uchwalenia budżetu na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnych z art. 243 ustawy o finansach publicznych

216.

XXXII/216/2014

30.01.2014r.

W sprawie budżetu na rok 2014

217.

XXXII/217/2014

30.01.2014r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Pasym.

218.

XXXII/218/2014

30.01.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

219.

XXXII/219/2014

30.01.2014r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

220.

XXXII/220/2014

30.01.2014r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

221.

XXXII/221/2014

30.01.2014r.

w sprawie: upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

222.

XXXII/222/2014

30.01.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 7,4606 ha położonych na terenie Gminy Pasym granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

223.

XXXIII/223/2014

28.02.2014r.

w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym na lata 2014 – 2018.

224.

XXXIII/224/2014

28.02.2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 221/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

225.

XXXV/225/2014

20.03.2014r.

w sprawie: programu postępowania naprawczego Gminy Pasym na rok 2014

226.

XXXV/226/2014

20.03.2014r.

w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pasym

227.

XXXVI/227/2014

17.04.2014r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2014-2028.

228.

XXXVI/228/2014

17.04.2014r.

w sprawie budżetu na rok 2014.

229.

XXXVI/229/2014

17.04.2014r.

zmieniający uchwałę nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

230.

XXXVI/230/2014

17.04.2014r.

zmiany Uchwały Nr IV/37/2003 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: określenia zasad gospodarki nieruchomościami i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przyznawania pierwszeństwa i udzielania bonifikaty w ich nabyciu wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr V/19/2007 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14.02.2007r.

231.

XXXVI/231/2014

17.04.2014r.

zmiany Uchwały Nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym oraz Harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Pasym w 2014 roku.

232.

XXXVII/232/2014

28.05.2014r.

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki nisko emisyjnej Gminy Pasym na lata 2015 – 2020".

233.

XXXVII/233/2014

28.05.2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/148/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Ostrów w obrębie geodezyjnym Pasym

 

234.

XXXVII/234/2014

28.05.2014r.

w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

235.

XXXVIII/235/2014

24.06.2014r.

w sprawie: współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

236.

XXXVIII/236/2014

24.06.2014r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

237.

XXXVIII/237/2014

24.06.2014r.

w sprawie: zaopiniowania podziału Powiatu Szczycieńskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rady powiatu.

238.

XXXVIII/238/2014

24.06.2014r.

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

239.

XXXVIII/239/2014

24.06.2014r.

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę urzędowej nazwy wsi Tylkówko na Tylkówek.

240.

XXXVIII/240/2014

24.06.2014r.

w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym na lata 2014-2018.

241.

XXXVIII/241/2014

24.06.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2014-2028.

242.

XXXVIII/242/2014

24.06.2014r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2014.

243.

XXXVIII/243/2014

24.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym

244.

XXXVIII/244/2014

24.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2013.

245.

XXXIX/245/2014

29.08.2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2014-2028.

246.

XXXIX/246/2014

29.08.2014r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.

247.

XXXIX/247/2014

29.08.2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

248.

XXXIX/248/2014

29.08.2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym.

249.

XXXIX/249/2014

29.08.2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym