Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2006-2010

  

Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

1

I/1/2006

27.11.2006r.

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

2

I/2/2006

27.11.2006r.

Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

3

I/3/2006

27.11.2006r.

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu

4

I/4/2006

27.11.2006r.

Ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej

5

III/5/2007

15.12.2007r.

Zmiany budżetu na 2006rr.

6

III/6/2007

12.12.2007r.

ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2006, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

7

III/7/2007

15.12.2007r.

stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

8

III/8/2007

15.12.2007r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

9

III/9/2007

15.12.2007r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

10

III/10/2007

15.12.2007r.

dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty.

 

11

III/11/2007

15.12.2007r.

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym

12

II/12/2007

15.12.2007r.

odwołania Sekretarza Miasta.

13

III/13/2007

15.12.2007r

powołania Sekretarza Miasta.

14

IV/14/2007

29.12.2007r.

zmiany budżetu na rok 2006.

15

V/15/2007

14.02.2007r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

16

V /16/2007

14.02.2007r

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

17

V /17/2007

14.02.2007r

przyjęcia Gminnych Programów : Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu Realizacji Wydatków ujętych w tych programach

18

V/18/2007

14.02.2007r

przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

19

V/19/2007

14.02.2007r

zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IV/37/2003 z dnia 27 lutego 2003r w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przyznawania pierwszeństwa i udzielania bonifikat w ich nabyciu.

20

V/20/2007

14.02.2007r

diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasymiu.

21

V/21/2007

14.02.2007r

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym

22

V/22/2007

14.02.2007r

desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

23

V/23/2007

14.02.2007r

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

24

VI/24/2007

28.03.2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r.

 

25

VI/25/2007

28.03.2007r.

uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

26

VI/26/2007

28.03.2007r.

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi.

27

VI/27/2007

28.03.2007r.

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 maja 2004r. Nr XV/119/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Pasym do stowarzyszenia – Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego

28

VI/28/2007

28.03.2007r.

realizacji projektu „budowa otwartej strefy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży”

29

VI/29/2007

28.03.2007r.

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pasym.

30

VI/30/2007

28.03.2007r.

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 marca 2006r. Nr XXXII/237/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym

31

VI/31/2007

28.03.2007r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tylkowo

32

VI/32/2007

28.03.2007r.

zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie

33

VI/33/2007

28.03.2007r.

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pasymiu Nr V/17/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu Realizacji Wydatków ujętych w tych programach

34

VII/34/2007

25.04.2007r.

zmian budżetu gminy na 2007r.

35

VII/35/2007

25.04.2007r.

realizacji programu inwestycyjnego wspólnie ze Związkiem Gmin „Czyste Mazury” w związku z tworzeniem Rejonu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGO),

36

VII/36/2007

25.04.2007r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

37

VII/37/2007

25.04.2007r.

absolutorium dla Burmistrza Miasta Pasym

38

VIII/38/2007

20.06.2007r.

zmian budżetu gminy na 2007r.

39

VIII/39/2007

20.06.2007r.

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu

40

VIII/40/2007

20.06.2007r.

Dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty

41

VIII/41/2007

20.06.2007r.

Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

42

IX/42/2007

24.08.2007r.

zmian budżetu gminy na 2007r

43

IX/43/2007

24.08.2007r.

sprawie szczegółowych zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Pasym lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

44

IX/44/2007

24.08.2007r.

określenia inkasentów podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

45

IX/45/2007

24.08.2007r.

przystąpienia Gminy Pasym do Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie w związku z tworzeniem Rejonu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGO).

46

IX/46/2007

24.08.2007r.

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pasym.

 

47

IX/47/2007

24.08.2007r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno.

48

IX/48/2007

24.08.2007r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu

49

X/49/2007

26.09.2007r.

zmiany budżetu na rok 2007

50

X/50/2007

26.09.2007r.

zawarcia porozumienia międzygminnego o przystąpieniu do realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Powiatu Szczycieńskiego przy realizacji zadania >Rewitalizacja i utrzymanie połączeń kolejowych na trasie Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk<”.

51

X/51/2007

26.09.2007r.

stwierdzenia wygaśnięcia umowy użyczenia nieruchomości położonej we wsi Rutki gmina Pasym.

52

X/52/2007

26.09.2007r.

zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Michałki na lata 2006-2013 przyjętych uchwałą Nr 1/2007 Zebrania Wiejskiego Miejscowości Michałki z dnia 13.09.2007r.

53

X/53/2007

26.09.2007r.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie

54

X/54/2007

26.09.2007r.

zmiany Planu Rozwoju Miejscowości Pasym na lata 2006-2013 przyjętego uchwałą NR XL/267/2006 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 października 2006r.

55

X/55/2007

26.09.2007r.

przystąpienia do związku Gmin „Czyste Mazury”

56

X/56/2007

26.09.2007r.

przyjęcia Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie w związku z tworzeniem Rejonu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGO).

57

X/57/2007

26.09.2007r.

zmiany uchwały Nr V/18/90 Rady Gminy w Pasymiu z dnia 21 września 1990r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pasymiu i jego zastępcy.

58

X/58/2007

26.09.2007r.

zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

59

XI/59/2007

26.10.2007

zmiany budżetu na rok 2007

60

XI/60/2007

26.10.2007

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

61

XI/61/2007

26.10.2007

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

62

XI/62/2007

26.10.2007

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym

63

XI/63/2007

26.10.2007

zmiany uchwały nr XXIV/182/2005r. Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa, nauczyciela pełniącego funkcje nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym oraz nauczycieli realizujących zajęcia z przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

64

XI/64/2007

26.10.2007

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie na kadencję 2008 – 2011.

65

XI/65/2007

26.10.2007

zmiany nazwy oraz statutu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pasymiu.

66

XI/66/2007

26.10.2007

zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Grom na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Zebrania Wiejskiego Wsi Grom z dnia 23.05.2007r., Nr 1/2007.

67

XII/67/2007

26.11.2007

odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pasymiu.

68

XII/68/2007

26.11.2007

zmiany budżetu na rok 2007

69

XII/69/2007

26.11.2007

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

70

XII/70/2007

26.11.2007

powiadomienia Sekretarza Miasta Pasym i Skarbnika Miasta Pasym o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych.

71

XII/71/2007

26.11.2007

zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2006 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

72

XIII/72/2007

28.12.2007r.

zmiany budżetu na rok 2007

73

XIII/73/2007

28.12.2007

ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2007, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

74

XIII/74/2007

28.12.2007r.

budżetu na rok 2008

75

XIII/75/2007

28.12.2007r.

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pasymiu Nr V/17/2007 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu Realizacji Wydatków ujętych w tych programach.

76

XIII/76/2007

28.12.2007r.

przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tych programach na 2008 rok.

77

XIII/77/2007

28.12.2007r.

przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

78

XIII/78/2007

28.12.2007r.

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Pasym.

79

XIII/79/2007

28.12.2007r.

przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki gmina Pasym.

80

XIII/80/2007

28.12.2007r.

przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pasym ( półwysep Korea).

81

XIII/81/2007

28.12.2007r.

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi

82

XIII/82/2007

28.12.2007r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

83

XIV/83/2008

30.01.2008r.

zmiany uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008.

84

XIV/84/2008

30.01.2008r.

przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

85

XIV/85/2008

30.01.2008r.

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

86

XV/86/2008

28.03.2008r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2008.

87

XV/87/2008

28.03.2008r.

w sprawie wysokości diet dla sołtysów.

88

XV/88/2008

28.03.2008r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu.

89

XV/89/2008

28.03.2008r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pasym.

90

XV/90/2008

28.03.2008r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego półwyspu Ostrów w obrębie geodezyjnym Pasym.

91

XV/91/2008

28.03.2008r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Tylkowo na lata 2008-2013 przyjętego uchwałą Zebrania Wiejskiego Wsi Tylkowo z dnia 12.01.2008r, Nr 1/2008.

92

XVI/92/2008

25.04.2008r.

W sprawie zmiany budżetu na rok 2008.

93

XVI/93/2008

25.04.2008r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

94

XVI/94/2008

25.04.2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/2007 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tych programach na 2008 rok.

95

XVI/95/2008

25.04.2008r.

w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie

96

XVI/96/2008

25.04.2008r.

w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych

97

XVI/97/2008

25.04.2008r.

w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych

98

XVI/98/2008

25.04.2008r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pasym absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok.

99

XVII/99/2008

11.06.2008r.

W sprawie zmiany budżetu na rok 2008.

100

XVII/100/2008

11.06.2008r.

W sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

101

XVII/101/2008

11.06.2008r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

102

XVIII/102/2008

8.07.2008

W sprawie zmiany budżetu na rok 2008

103

XVIII/103/2008

8.07.2008

W sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej

104

XVIII/104/2008

8.07.2008

W sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego

105

XVIII/105/2008

8.07.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/76/2007 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tych programach na 2008 rok.

106

XIX/106/2008

28.08.2008

W sprawie zmiany budżetu na rok 2008

107

XIX/107/2008

28.08.2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno

108

XIX/108/2008

28.08.2008

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

109

XIX/109/2008

28.08.2008

W sprawie określenia inkasentów opłaty targowej.

110

XX/110/2008

23.10.2008

W sprawie zmiany budżetu na rok 2008

111

XX/111/2008

23.10.2008

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

112

XX/112/2008

23.10.2008

W sprawie wystawienia weksla „in blanco” Gminy Pasym

113

XX/113/2008

23.10.2008

W sprawie określenia inkasentów opłaty targowej

114

XX/114/2008

23.10.2008

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IV/37/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przyznawania pierwszeństwa i udzielania bonifikat w ich nabyciu.

115

XX/115/2008

23.10.2008

w sprawie przystąpienia Gminy Pasym do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy.

 

116

XX/116/2008

23.10.2008

w sprawie wyboru koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych w mieście Pasym.

117

XX/117/2008

23.10.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/2005 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pasym.

118

XX/118/2008

23.10.2008

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie likwidacji Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Szczytnie.

119

XX/119/2008

23.10.2008

w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania.

120

XX/120/2008

23.10.2008

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

121

XX/121/2008

23.10.2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tych programach na 2008 rok.

122

XX/122/2008

23.10.2008

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tylkowo”

123

XX/123/2008

23.10.2008

W sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Elganowo”

124

XX/124/2008

23.10.2008

W sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grom”.

125

XXI/125/2008

09.12.2008r

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

126

XXI/126/2008

09.12.2008

W sprawie zmiany budżetu na rok 2008

127

XXI/127/2008

09.12.2008

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczycieńskiemu

128

XXI/128/2008

09.12.2008

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

129

XXI/129/2008

09.12.2008

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

130

XXI/130/2008

09.12.2008

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

131

XXI/131/2008

09.12.2008

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.

132

XXI/132/2008

09.12.2008

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

133

XXI/133/2008

09.12.2008

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

134

XXI/134/2008

09.12.2008

W sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

135

XXII/135/2008

30.12.2008

W sprawie zmiany budżetu na rok 2008

136

XXII/136/2008

30.12.2008

w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2008, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

137

XXII/137/2008

30.12.2008

W sprawie budżetu na rok 2009

138

XXII/138/2008

30.12.2008

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi

139

XXII/139/2008

30.12.2008

w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego w ramach realizacji Programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

140

XXII/140/2008

30.12.2008

w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tych programach na 2009 rok

141

XXIII/141/2009

11.03.2009

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym

142

XXIII/142/2009

11.03.2009

W sprawie zmiany budżetu na rok 2009

143

XXIII/143/2009

11.03.2009

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym

144

XXIII/144/2009

11.03.2009

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Pasym.

145

XXIII/145/2009

11.03.2009

w sprawie Nagrody Sportowej Gminy Pasym dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.

146

XXIII/146/2009

11.03.2009

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pasym”

147

XXIII/147/2009

11.03.2009

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Pasym

148

XXIII/148/2009

11.03.2009

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tym programie na 2009 rok.

149

XXIII/149/2009

11.03.2009

w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013

150

XXIII/150/2009

11.03.2009

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu

151

XXIV/151/2009

28.04.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

152

XXIV/152/2009

28.04.2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno

153

XXIV/153/2009

28.04.2009

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym

154

XXIV/154/2009

28.04.2009

w sprawie Nagrody Sportowej Gminy Pasym dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych

155

XXIV/155/2009

28.04.2009

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pasym absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok

156

XXV/156/2009

22.05.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

157

XXV/157/2009

22.05.2009

w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pasym

158

XXV/158/2009

22.05.2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2006 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

159

XXV/159/2009

22.05.2009

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

160

XXV/160/2009

22.05.2009

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pasym do spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d.

161

XXV/161/2009

22.05.2009

w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do budowy „Systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.

162

XXV/162/2009

22.05.2009

w sprawie przyjęcia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

163

XXV/163/2009

22.05.2009

w sprawie przyjęcia realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pasym na lata 2009-2013.

164

XXVI/164/2009

30.06.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

165

XXVI/165/2009

30.06.2009

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

166

XXVI/166/2009

30.06.2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szczycieńskiemu.

167

XXVI/167/2009

30.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Pasym w realizacji inwestycji pt. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie”

168

XXVI/168/2009

30.06.2009

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym w latach 2009-2013.

169

XXVI/169/2009

30.06.2009

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXIII/148/2009 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tym programie na 2009 rok.

170

XXVII/170/2009

22.07.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

171

XXVII/171/2009

22.07.2009

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pasym na lata 2009-2016”.

172

XXVII/172/2009

22.07.2009

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

173

XXVIII/173/2009

06.08.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

174

XXVIII/174/2009

06.08.2009

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym w latach 2009-2013

175

XXIX/175/2009

22.09.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

176

XXIX/176/2009

22.09.2009

w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIII/148/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu realizacji wydatków ujętych w tym programie na 2009 rok.

177

XXIX/177/2009

22.09.2009

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tylkowo.

178

XXIX/178/2009

22.09.2009

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pasym w latach 2009-2013.

179

XXX/179/2009

16.11.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

180

XXX/180/2009

16.11.2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

181

XXX/181/2009

16.11.2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

182

XXX/182/2009

16.11.2009

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

183

XXX/183/2009

16.11.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

184

XXX/184/2009

16.11.2009

w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

185

XXXI/185/2009

07.12.2009

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

186

XXXI/186/2009

07.12.2009

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

187

XXXII/187/2009

29.12.2009r

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

188

XXXII/188/2009

29.12.2009

w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2009, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

189

XXXII/189/2009

29.12.2009

w sprawie budżetu na rok 2010

190

XXXII/190/2009

29.12.2009

w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym oraz Harmonogramu Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Pasym w 2010 roku.

191

XXXII/191/2009

29.12.2009

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

192

XXXII/192/2009

29.12.2009

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi.

193

XXXII/193/2009

29.12.2009

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

194

XXXII/194/2009

29.12.2009

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym

195

XXXIII/195/2010

19.02.2010

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010 oraz zmiany uchwały Nr XXXII/189/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2009r.

196

XXXIII/196/2010

19.02.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/166/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

197

XXXIII/197/2010

19.02.2010

w sprawie wysokości diet dla sołtysów.

198

XXXIII/198/2010

19.02.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

199

XXXIII/199/2010

19.02.2010

w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla zawodników trenerów i działaczy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/154/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: Nagrody sportowej Gminy Pasym dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.

200

XXXIII/200/2010

19.02.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/171/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pasym na lata 2009-2016”.

201

XXXIII/201/2010

19.02.2010

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pasym na lata 2009-2013.

202

XXXIV/202/2010

30.03.2010

W sprawie zmiany budżetu na rok 2010

203

XXXIV/203/2010

30.03.2010

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pasym w 2011 roku.

204

XXXIV/204/2010

30.03.2010

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tylkowo

205

XXXIV/205/2010

30.03.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

206

XXXV/206/2010

27.04.2010

W sprawie zmiany budżetu na rok 2010

207

XXXV/207/2010

27.04.2010

w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.

208

XXXV/208/2010

27.04.2010

w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.

 

209

XXXV/209/2010

27.04.2010

w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

210

XXXV/210/2010

27.04.2010

w sprawie: regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu

211

XXXV/211/2010

27.04.2010

w sprawie: uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013.

212

XXXV/212/2010

27.04.2010

w sprawie: kontynuacji w roku 2010 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

213

XXXV/213/2010

27.04.2010

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Pasym absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.

214

XXXVI/214/2010

25.05.2010

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010 oraz zmiany uchwały Nr XXXV/206/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010r.

215

XXXVI/215/2010

25.05.2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

216

XXXVI/216/2010

25.05.2010

w sprawie wystawienia weksla „in blanco”

217

XXXVI/217/2010

25.05.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/237/2002 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy Pasym na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zmienionej uchwałą Nr XXXV/253/2006 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 12 czerwca 2006r.

218

XXXVI/218/2010

25.05.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/238/2002 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie podziału obszaru gminy na obwody głosowania, ich granic i numerów zmienionej uchwałą Nr XXXV/254/2006 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 12 czerwca 2006r.

219

XXXVI/219/2010

25.05.2010

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Pasym

220

XXXVII/220/ 2010

30.06.2010

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.

221

XXXVII/221/ 2010

30.06.2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.

222

XXXVII/222/ 2010

30.06.2010

w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu.

223

XXXVII/223/ 2010

30.06.2010

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gromie.

224

XXXVII/224/ 2010

30.06.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym

225

XXXVIII/225/ 2010

25.08.2010

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.

226

XXXVIII/226/ 2010

25.08.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/171/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pasym na lata 2009-2016”.

227

XXXVIII/227/ 2010

25.08.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/223/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gromie.

228

XXXVIII/228/ 2010

25.08.2010

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową.

229

XXXIX/229/2010

30.09.2010

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010.

230

XXXIX/230/2010

30.09.2010

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/223/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gromie.

231

XXXIX/231/2010

30.09.2010

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/222/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu

232

XXXIX/232/2010

30.09.2010

w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

233

XXXIX/233/2010

30.09.2010

w sprawie: przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tylkowo.

234

XXXIX/234/2010

30.09.2010

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

235

XL/235/2010

27.10.2010

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

236

XL/236/2010

27.10.2010

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

237

XLI/237/2010

10.11.2010

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

238

XLI/238/2010

10.11.2010

w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pasym lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

239

XLI/239/2010

10.11.2010

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

240

XLI/240/2010

10.11.2010

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

241

XLI/241/2010

10.11.2010

w sprawie przyjęcia Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym oraz Harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Pasym w 2011 roku.

242

XLI/242/2010

10.11.2010

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 września 2010r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

243

XLI/243/2010

10.11.2010

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Konsultacji.

244

XLI/244/2010

10.11.2010

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi

245

XLI/245/2010

10.11.2010

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

246

XLI/246/2010

10.11.2010

w sprawie: określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.