Głównej zawartości

Emisja obligacji w 2014 roku

Zaproszenie Burmistrza

1. Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny,

2. Uchwała dot. Programu Postępowania Naprawczego oraz Opinia RIO dot. Tej uchwały,

3. Budżet na rok 2014 wraz ze zmianami, oraz WPF na lata 2014-2028,

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni dostępny rok budżetowy

5. Sprawozdania (na koniec 2012 roku i 2013 roku):

Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

Rb-27s (zbiorczo) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-28s (zbiorczo) z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-Z sp zoz (zobowiązania podległych placówek zdrowia, jeśli jst takie posiada)

6. Opinie RIO w sprawie:

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy ,

- półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2013,

- o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego przez jst w projekcie uchwały budżetowej,

- prawidłowości kwoty długu wydaną do projektu WPF-u,

- opinia dot. uchwały  o emisji obligacji (jak tylko ją uzyskamy).

7. Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.

8. Informacja, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 31 grudnia 2013 r. (w układzie: instytucja finansująca, kwota zaciągnięta, kwota do spłaty na 31.12.2013, data zaciągnięcia, termin spłaty, rodzaj zabezpieczenia),

9. Informacja o udzielonych poręczeniach (podmiot, kwota pierwotna, okres poręczenia, termin spłaty i czy nastąpiły wypłaty z tyt. poręczenia)