Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609)

informuję o zwołaniu

II Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  22 maja 2024 roku o godz. 10:00

w  budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8

    Porządek obrad:  

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z  I sesji Rady Miejskiej.

4.   Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

5.   Projekt uchwały w sprawie: pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

6.   Projekt uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
w Gminie Pasym w roku szkolnym 2024/2025, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

7.   Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Pasym na okres 5 lat.

8.   Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

9.   Projekt uchwały w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Pasym.

10. Projekt uchwały w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Pasym.

11. Projekt uchwały w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Pasym.

12. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na lata 2022-2025.

13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2024-2032.

14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski i sprawy różne.

17.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                Przewodniczący

                                                Rady Miejskiej

                                        /-/ Bogusław Piotrowski